NEWSLETTER nr 11 – 22.03.2023

Zapraszamy do lektury jedenastego newslettera informacyjnego o realizowanym projekcie pn. „Sieć współpracy pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Co się dzieje w projekcie oraz co słychać u naszych członków Sieci? O tym dowiesz się poniżej.

Nowy program Interreg na pograniczu brandenbursko-lubuskim wystartował!

W dniu 11.01.2023 r. w Słubicach odbyło się wydarzenie inaugurujące nowy program współpracy transgranicznej – INTERREG VI A Brandenburgia-Polska. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu zaprezentowali nowy program, swoje słowa powitania skierowali również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wydarzenie było wzbogacone galerią projektów oraz pokazami beneficjentów. Nowe 7 lat dofinansowania małych i dużych projektów transgranicznych jest przed nami.

 

Nowe projekty dla Sieci NGO na 2023 rok!

W grudniu 2022 r. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie zdecydował o dofinansowaniu dwóch projektów, które będą wspierały dalszą współpracę organizacji działających w polsko-niemieckiej Sieci NGO. Jest to możliwe dzięki programowi współpracy transgranicznej Interreg Brandenburgia-Polska a dofinansowanie to prawie 30 tys. EUR. Oba projekty zostaną zrealizowane w I półroczu 2023 roku.

Pierwszy z nich to Polsko-niemiecki piknik klimatyczny - Krosno Odrzańskie 03 czerwca 2023 (różne pokazy i warsztaty na temat działań, jakie możemy podejmować na rzecz ochrony klimatu w tym odnawialne źródła energii). <'p>

Drugi projekt "Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu " to warsztaty ochrony drzew z pielęgnacją alei kasztanowców przy drodze gminnej Drzeniów-Świbinki w gminie Tuplice oraz powstanie muralu o ochronie drzew i organizacja seminarium współpracy NGO w Łagowie - maj). Zapraszamy do udziału w obu projektach członków Sieci NGO!

 

Jak zostać organizację pożytku publicznego w Polsce?

Przepisy polskiego prawa przewidują prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Wszelkie kwestie z nią związane określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która ponadto ustanawia wymagania, które musi spełniać takowa organizacja pozarządowa, aby stać się organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Katalog zadań publicznych został określony w art. 4 ustawy i należą do niego zadania w zakresie m.in. działalności charytatywnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej czy też działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Aby organizacja pozarządowa mogła uzyskać status organizacji pożytku publicznego, musi spełniać następujące kryteria:

 • prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
 • przeznaczać nadwyżkę przychodów nad kosztami na rzecz prowadzonej działalności pożytku publicznego,
 • posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
 • członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ustanowić statut bądź inne akty wewnętrzne organizacji, których postanowienia zabraniają m.in. udzielania pożyczek ich członkom.

Organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, jeśli prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.

Ustawa przyznaje jednakże organizacji pożytku publicznego szereg uprawnień, do których należy m.in. zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty skarbowej bądź opłat sądowych – jeśli mają one związek z prowadzoną działalnością pożytku publicznego. OPP jest również uprawniona do nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania w stosunku do nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Na rzecz danej organizacji pożytku publicznego może zostać przekazany 1% podatku od osób fizycznych, jeżeli jest ona ujęta w wykazie sporządzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Zgodnie z art. 26 ustawy OPP może bezpłatnie informować o swojej działalności za pomocą środków masowego przekazu.

Reasumując – uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego obarczone jest dość restrykcyjnymi wymogami, jednakże niesie ono za sobą wymierne korzyści w przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego.

 

Co słychać u członków Sieci?

Fundacja COOLtura zadbała o ciekawe spędzenie ferii uczniów szkół. W ramach projektu firmy Henkel i Fundacji Polki Mogą Wszystko - do dzieci zawitała firma LeoLab. W świetlicy w Glinikach zorganizowano warsztaty chemiczne „Świat małych odkrywców”, w ramach których młodzież wcieliła się w laborantów i przeprowadzała eksperymenty z klejem, praniem, ze środkami higieny osobistej oraz wiele innych.

 

Fundacja APIS zrealizowała projekt pn. “Zaborskie Szlaki Turystyczne” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego, Gminy Zabór i środków własnych przy wsparciu Sołectwa Zabór i Nadleśnictwa Przytok. W terenie, w ciągach wyznaczonych tras, na słupkach umieszczone zostały tabliczki kierunkowe. W centrum Zaboru (droga do Zamku) pojawiła się tablica dwustronna ze wszystkimi wyznaczonymi trasami oraz dwa kierunkowe witacze. Zamieszczono na nich też piktogramy i tabliczki kierunkowe. Zaś na stronie Zaborskiego Produktu Turystycznego znajdują się informację z opisem poszczególnych tras z mapkami tras spacerowych i rowerowych. Część prac Fundacja wykonała samodzielnie, a niektóre z nich osoby współpracujące jak Dominik Staśko z Droszkowa (wystrugał witacze), a grafiką zajął się "dziadek" - tak lokalni mówią o mieszkańcu, który właśnie niedawno skończył 77 lat i grafika komputerowa mu nie straszna.

Link do szlaków:https://turystyka.gminazabor.pl/szlaki/

 

Stowarzyszenie Trampolina z Osiecznicy wraz z Sołtysem tej miejscowości zaprosili najmłodszych mieszkańców na spotkanie z Mikołajem. W tym wyjątkowym dniu dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek oraz udział w zajęciach plastycznych.

 

Fundacja Pięknolesie wraz ze szkołą policealną Awangarda, podjęły się zorganizowania półkolonii dla dzieci pochodzących z miasta i gminy Żary. Przedsięwzięcie zorganizowano na przełomie stycznia i lutego. Uczestnicy mogli liczyć na wiele atrakcji, w tym m.in. warsztat tworzenia soli do kąpieli, zabawy edukacyjne i rozwojowe. Odbyła się też Bio Akademia - warsztaty o zdrowym żywieniu składające się z części edukacyjnej, nauka pływania na basenie "Wodnik", odwiedziny Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego oraz Biblioteki Miejskiej i wiele więcej.

 

Kodeks dobrej współpracy szkół i organizacji pozarządowych

Fundacja Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Norsensus Mediaforum przygotowały Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych, który można nieodpłatnie pobrać z ich strony internetowej.

Kodeks ma być pomocą w drodze do budowania i wzmacniania tej współpracy z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w nią osób. Zawiera proste narzędzie do nawigacji, pomocne w ustalaniu trasy do celu i wybieraniu właściwych ścieżek. Kodeks jest efektem wspólnej pracy zespołu projektowego i grupy eksperckiej: przedstawicielek i przedstawicieli dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic, rodziców oraz organizacji społecznych pracujących ze szkołami.

 

Poradnik dotyczący wolontariatu w szkole

Fundacja Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Norsensus Mediaforum przygotowały Narodowy Instytut Wolności przygotował opracowanie eksperckie „Wolontariat w szkole zgodnie z prawem”, które przybliża zagadnienia związane z działalnością prospołeczną, a konkretnie z formalnymi aspektami funkcjonowania wolontariatu w szkołach. Vademecum zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu, nazywanych też koordynatorami wolontariatu. Odpowiedzi na pytania o wolontariat uczniowski znajdą tu też organizacje pozarządowe współpracujące ze szkołami, rodzice wolontariuszy i sami wolontariusze.

 

 

 

Projekt „Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de